Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje nordicpet.lt taisyklės

 1. Sąvokos
  1.1. Pardavėjas – Prekių užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, kurio prekės parduodamos tinklapyje www.pavadinimas.lt vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Pardavėjo, su kuriuo sudaroma atitinkamos prekės pirkimo-pardavimo sutartis vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, rekvizitai nurodomi Prekių užsakyme.
  1.2. Pavadinimas.lt – tinklapis, esantis adresu www.nordicpet.lt, kuriame yra parduodamos Pardavėjų prekės ir kurį administruoja Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB Nordic Pet, juridinio asmens kodas 180268335, PVM mokėtojo kodas LT802683314, registruotos buveinės adresas Vytenio skg. 1, LT-87149, Telšiai, Lietuva, korespondencijos adresas Vytenio skg. 1, LT-87149, Telšiai, Lietuva. Nordicpet.lt šiose Taisyklėse taip pat suprantamas kaip Pardavėjas jo parduodamų prekių atžvilgiu.
  1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
  1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  1.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo nordicpet.lt taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui nordicpet.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
  1.7. Paskyra – Pirkėjo www.nordicpet.lt naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi nordicpet.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra (angl. account).
  1.8. Privatumo politika – nordicpet.lt patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis nordicpet.lt. Asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka Pardavėjas atliekamas Pardavėjo nustatyta tvarka. Prieš įsigyjant prekes ir sudarant šią sutartį su Pardavėju Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su Pardavėjo taikoma asmens duomenų tvarkymo politika.
  1.9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Taisykles.
  1.10. Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.
 2. Bendrosios nuostatos
  2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo nordicpet.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu nordicpet.lt susijusios sąlygos.
  2.2. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą nordicpet.lt, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems nordicpet.lt, ir visoms pirkimo-pardavimo sutartims, sudaromoms su Pardavėju iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos šiame punkte aptarta tvarka nuo jų paskelbimo www.nordicpet.lt.
  2.3. Pirkti nordicpet.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.5 punktas) patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes nordicpet.lt.
  2.4. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, nordicpet.lt turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Paskyros arba nordicpet.lt pirkdami prekes iš Pardavėjo po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo.
  2.5. Pirkėjas privalo susipažinti su nordicpet.lt patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.
  2.6. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
 3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
  3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes nordicpet.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
  3.1.1. internetu užsiregistruodamas nordicpet.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
  3.1.2. internetu nesiregistruodamas nordicpet.lt;
  3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose nordicpet.lt sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie nordicpet.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
  3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  3.4. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo prekės aprašyme nordicpet.lt.
  3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas nordicpet.lt bei Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.
 4. Pirkėjo teisės
  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas nordicpet.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 5. Pirkėjo įsipareigojimai
  5.1. Pirkėjas, naudodamasis nordicpet.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų nordicpet.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 6. Pardavėjo įsipareigojimai
  6.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju nordicpet.lt tinklapio priemonėmis ir niekada nevykdyti su Pirkėju komunikacijos jokiais kitais kanalais, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai numatyta šiose Taisyklėse arba nordicpet.lt tinklapyje. Šiuo punktu Pirkėjas ir Pardavėjas aiškiai patvirtina, kad bet kokia komunikacija dėl užsakymo vykdymo, atliekama ne nordicpet.lt tinklapyje (sistemoje) šalių neįpareigoja ir joms nėra privaloma.
  6.2. Pardavėjas ir nordicpet.lt įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
  6.3. Nordicpet.lt įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų nordicpet.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. Informacijos pateikimas nordicpet.lt Paskyroje ar nordicpet.lt elektroninės prekybos tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Kai Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų nordicpet.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).
  6.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  6.5. Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, nordicpet.lt gali jam pasiūlyti panašią arba analogišką prekę, kurią parduoda Pardavėjas apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad Pardavėjo prekė būtų pakeista Pardavėjo parduodama panašia ar analogiška preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
  6.6. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi per nordicpet.lt gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
  6.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
 7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  7.1. Prekių kainos nordicpet.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
  7.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):
  7.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: „Swedbank“ AB; AB SEB bankas; Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Tarpininko sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
  7.2.2. naudojantis mokėjimo kortelėmis Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele. Mokant už prekes Pirkėjo kreditine ar debetine kortele pirmą kartą, Pirkėjas turi suvesti savo kortelės duomenis.
  7.2.3. naudojantis elektroninio atsiskaitymo sistemą „Paysera“. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka sistemai „Paysera“, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.
  7.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas.
  7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  7.5. Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitos faktūros taip pat gali būti patalpinamos Pirkėjo turimoje Paskyroje nordicpet.lt skiltyje „Mano nordicpet.lt“. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „Mano nordicpet.lt“ jis galės matyti ir atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą.
  7.6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per nordicpet.lt per 2 (dvi) darbo dienas nordicpet.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumos pagal tokį anuliuotą užsakymą.
 8. Prekių pristatymas
  8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą ir savo mobilų telefono numerį.
  8.2. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme:
  8.2.1. prekės gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerių tarnybą.
  8.2.2. prekes Pirkėjas gali atsiimti Pirkėjo pasirinktame „DPD” arba „Venipak” siuntų savitarnos terminale.
  8.3. Pirkėjui pasirinkus Prekių prenumeratos paslaugą taikomas tik 8.2.1. punkte nurodytas prekių pateikimo būdas.
  8.4. Pirkėjui pasirinkus 8.2.1. punkte nurodytą būdą, Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  8.5. Pirkėjui pasirinkus 8.2.1. punkte nurodytą būdą, kurjeris prekių pristatymo laiką suderina su Pirkėju Pirkėjo nurodytu telefono numeriu. Jei kurjeris neranda Pirkėjo su juo suderintu prekių pristatymo laiku, tuomet kurjeris prekes palieka artimiausiame siuntų savitarnos terminale.
  8.6. Pirkėjui pasirinkus 8.2.2. punkte nurodytą būdą, Pirkėjas apie siuntos atvykimą į terminalą yra informuojamas SMS žinute, kurioje nurodomas prekės atsiėmimo kodas.
  8.7. Pristatymo terminai nurodyti Prekės aprašyme yra preliminarūs. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 10.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
  8.8. Pirkėjui pasirinkus Prekių prenumeratos paslaugą, pirmosios Prenumeratos prekių pristatymui galioja taisyklių 8.7. nurodyta tvarka. Antrosios Prenumeratos prekių pristatymo terminas yra sekančio mėnesio pirmoji savaitė.
  8.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  8.10. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu, o prekių fizinio atsiėmimo sandėlyje atveju – su nordicpet.lt, arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei dalyvaujant kurjeriui surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
  8.11. Prekių sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
  8.12. Jei remiantis Taisyklių 8.2 punktu Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.
  8.13. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugų tvarka ir įkainiai yra nurodomi kiekvienam Pirkėjui individualiai suformavus prekių krepšelį.
 9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  9.1. Kiekvienos Pardavėjo nordicpet.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  9.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės. Prekė atitinka vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei:
  9.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę nordicpet.lt;
  9.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
  9.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
  9.3. Nei Pardavėjas, nei nordicpet.lt neatsako už tai, kad Pardavėjo nordicpet.lt parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
  9.4. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų.
  9.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 10. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
  10.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties
  10.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui arba nordicpet.lt, kuri apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties informuoja Pardavėją. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
  10.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas nordicpet.lt praneša informuodamas el. paštu [email protected]. Gavęs Pirkėjo pranešimą, nordicpet.lt nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą bei informuoja Pardavėją.
  10.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna Pardavėjo prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.
  10.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pirkėjas turi informuoti apie tai el. paštu [email protected] Pirkėjo atsisakymas įforminamas kaip užsakymo atmetimas ir apie tai informuojamas Pardavėjas.
  10.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 10.5. punkte numatytos nuostatos.
  10.2. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
  10.2.1. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
  10.2.2. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  10.2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  10.2.4. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 10.5. punkte.
  10.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
  10.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  10.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 10.2. punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
  10.3.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  10.3.2.2. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  10.3.2.3. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
  10.3.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 10.3.2. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 10.3.2. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 10.3.2. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
  10.3.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  10.3.4.1. pranešti apie tai el. paštu [email protected], Pranešime privaloma nurodyti užsakymo numeri, grąžinamas prekes ir grąžinimo priežastį;
  10.3.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);
  10.3.4.3. pateikti laisvos formos prašymą;
  10.3.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę.
  10.3.6. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 10.5. punktu.
  10.3.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  10.3.8. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, drėgme, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
  10.3.9. Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios Pardavėjo taikomos prekių grąžinimo taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms. Esant neatitikimui tarp šių Taisyklių ir atitinkamo Pardavėjo taikomų taisyklių, pirmenybė teikiama šioms Taisyklėms.
  10.4. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes
  10.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai nordicpet.lt el. Paštu [email protected] arba paskambinęs telefono numeriu +370 686 37289. Gavusi informaciją apie pristatytas ne tas prekes, nordicpet.lt apie tai informuoja Pardavėją, kuris savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  10.4.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 10.5. punkte.
  10.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka
  10.5.1. Dėl prekių, pirktų iš Pardavėjų, grąžinimo Pirkėjas turi teisę kreiptis tiesiogiai į Pardavėją.
  10.5.2. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes Taisyklių 10.1.-10.3. punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama – visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
  10.5.3. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę, turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.
  10.5.4. Jei Pirkėjas nordicpet.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 10.5.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.
  10.5.5. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 10.1-10.4 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.
  10.5.6. Grąžinimo tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju suderina apie grąžinimą Pardavėją informuodamas el. paštu [email protected].
  10.5.7. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 10.1.-10.4. punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjui buvo perduotas Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  10.5.8. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  10.5.9. Pasinaudojus Taisyklių 10.1.-10.2. punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama prekės kaina. Prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Pasinaudojus Taisyklių 10.3.-10.4. punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, Prekių grąžinimo išlaidos nėra kompensuojamos.
  10.5.10. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra perduotos nordicpet.lt ir nėra Pardavėjo patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 10.5.2 punktui.
 11. Prekių prenumeratos paslauga
  11.1. Pirkėjas atskirai pažymėtoms prekėms nordicpet.lt gali užsisakyti Prekių prenumeratos paslaugą, kuri galioja ne trumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui.
  11.2. Pirkėjas atlikdamas Prekių prenumeratos paslaugos užsakymą privalo iškart apmokėti už visą Prekių prenumeratos laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis nei 12 mėnesių. Prekių prenumeratos paslaugos užsakymui taikoma 7. punkte nurodyta prekių apmokėjimo tvarka.
  11.3. Pirkėjui pasirinkus Prekių prenumeratos paslaugą taikomas tik 8.2.1. punkte nurodytas prekių pateikimo būdas.
  11.4. Pirkėjui pasirinkus Prekių prenumeratos paslaugą, pirmosios Prenumeratos prekių pristatymui galioja taisyklių 8.7. nurodyta tvarka. Antrosios Prenumeratos prekių pristatymo terminas yra sekančio mėnesio pirmoji savaitė.
  11.5. Pirkėjas bet kuriuo metu gali atšaukti Prekių prenumeratos paslaugą apie tai Pardavėją informuodamas el. paštu [email protected].
  11.6. Kilus klausimams ar esant nesklandumams dėl Prekių prenumeratos paslaugos, kviečiame susisiekti el. paštu [email protected].
 12. Atsakomybė
  12.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis nordicpet.lt.
  12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei nordicpet.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie nordicpet.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, www.nordicpet.lt naudojimosi taisyklėmis nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  12.4. Jei nordicpet.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai nordicpet.lt negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Nordicpet.lt nėra įpareigota patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
  12.5. Nordicpet.lt neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo, kurio prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis nordicpet.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
 13. Apsikeitimas informacija
  13.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis nordicpet.lt, nepriklausomai nuo prekės Pardavėjo, vykdoma per nordicpet.lt, nordicpet.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją susijusią su prekėmis vykdo kitais būdais nei per nordicpet.lt, nordicpet.lt neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.
  13.2. Nordicpet.lt šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
 14. Baigiamosios nuostatos
  14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  14.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir nordicpet.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl nordicpet.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://www.ecc.lt/lt/support/complaint/.
  Šios taisyklės įsigalioja: 2023-10-30